POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewAKTUALNOŚCI


Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze


W TROSCE O DZIECI, KTÓRE SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ I NADZIEJĄ NA TERAŹNIEJSZOŚĆ

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ WE WŁOSZCZOWIE

ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:
 • niezawodowej,
 • zawodowej specjalistycznej dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią wywiązywać się z obowiązków rodzicielskich, nie umieją otoczyć ich właściwą opieką i wychowaniem. Takim dzieciom potrzebne jest miejsce, które będzie dla nich schronieniem, gdzie poczują się bezpieczne, gdzie doświadczą miłości, ciepła i zrozumienia.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTEPCZE.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2015r., poz.332):
 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione http://poczta.o2.pl/władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
   rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Ponadto:
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno - pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej. Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej we Włoszczowie

Nasz adres: Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
I piętro, pok. 208
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 44 993,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
POWRÓT

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster