POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewAKTUALNOŚCI


Ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r.


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia 13 stycznia podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań wynosi ogółem - 90 000 złotych.

Oferty należy składać do 3 lutego 2016 roku. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie przez Województwo Świętokrzyskie realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego następujących zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku:

Zadanie nr 1 - Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:
- podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych), książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 - Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży). Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w niniejszym konkursie są działające w dziedzinie oświaty:
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacji w sprawie konkursu udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddział Edukacji i Nauki pod następującymi nr tel. 41 341 69 09 lub 341 69 11.

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego

POWRÓT

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster