POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewPOWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 45 104 (w godz. 730:1530)
fax. (041) 39 44 965 (w godz. 730:1530)
e-mail: oc@powiat-wloszczowa.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
we Włoszczowie
ul. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 42 998 (w godz. 1530:730)

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. - o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 - z późn. zm.) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, co w szczególności następuje poprzez współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej - przede wszystkim z odpowiednimi komórkami działającymi w poszczególnych gminach, właściwymi ds. bezpieczeństwa i ochrony ludności, a także w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (WCZK, WBiZK).

W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (15.30-7.30) obsługę zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Komeda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta, jako przewodniczący zarządu powiatu. Zadania zarządzania kryzysowego starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa starosta (art. 18). Starosta może także powoływać ekspertów do udziału w pracach zespołu zarządzania kryzysowego (art. 22).

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie (art. 20a).

Art. 21 ww. ustawy określa, że obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 - z późn. zm.) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby należy do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego akcję ratunkową organizuje i prowadzi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, co zostało określone w art. 13 ust. 6 ww. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

  1. Zarządzenie Nr 47/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. - w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i określenia jego regulaminu organizacyjnego.
  2. Zarządzenie Nr 49/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. - w sprawie wyznaczenie obsady Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  3. Zarządzenie Nr 51/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włoszczowie, określonym zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r.
  4. Zarządzenie Nr 54/09 Starosty Włoszczowskiego z dnia 9 listopada 2009 r. - w sprawie powołania oraz określenia składu, organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  5. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włoszczowie - załącznik do zarządzenia nr 54/09 Starosty Włoszczowskiego z dnia 9 listopada 2009 r.
  6. Zarządzenie Nr 48/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/09 - w sprawie powołania oraz określenia składu, organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  7. Zarządzenie Nr 52/10 Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. - w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania obejmującym Powiat Włoszczowski.
  8. Porozumienie z dnia 30 września 2012 r. 1/EKO-V/2012 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z Komendą Powiatową PSP we Włoszczowie – w sprawie zapewnienia częściowej obsługi PCZK po godzinach pracy Starostwa, a także w dni wolne od pracy.

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster