POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewOŚWIATA PUBLICZNA


Powiat Włoszczowski prowadzi trzy Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
  ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa
  Dyrektor: Bożena Kaczor

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
  ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa
  Dyrektor: Marek Ledwoch

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica
  ul. Wiśniowa 23, 29- 100 Włoszczowa
  Dyrektor:Wiesław Piech

  oraz

 • Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
  ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
  Dyrektor: Beata Dolaś.

W ramach struktury organizacyjnej zespołów funkcjonują wszystkie, przewidziane ustawą o systemie oświaty, typy szkół ponadgimnazjalnych. Utworzona sieć szkół daje możliwość kształcenia się młodzieży i dorosłym w sposób jedno lub wieloetapowy. Oferta edukacyjna umożliwia podjęcie nauki absolwentom gimnazjum, szkół zasadniczych, a także absolwentom szkół średnich w szkołach policealnych.

Aktualnie powiat jest organem prowadzącym dla trzech liceów ogólnokształcących, trzech liceów profilowanych, dwu techników i dwóch zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży oraz prowadzi dwa technika uzupełniające, jedno liceum i dwie szkoły policealne dla dorosłych.

Kierunki kształcenia, zawody i profile kształcenia ogólnozawodowego ustalane są corocznie na rok szkolny po rozpoznaniu zainteresowań i preferencji edukacyjnych ubiegających się chętnych, z uwzględnieniem możliwości uwarunkowanych posiadaną bazą dydaktyczną poszczególnych zespołów.

Licea ogólnokształcące prowadzą kształcenia w oddziałach o różnym nachyleniu profilowym, tj.: humanistycznym, europejskim, przyrodniczym, matematyczno - informatycznym, biologiczno - chemicznym i ogólnym.
Licea profilowane kształcą w następujących profilach: ekonomiczno - administracyjnym, zarządzaniu informacją, usługowo - gospodarczym, kształtowaniu środowiska, rolniczo - spożywczym i socjalnym.
W technikach dla młodzieży prowadzi się kształcenie w zawodach technika: ekonomisty, technologii żywienia, technologii żywności, mechanika, elektryka, handlowca i technika rolnika. W technikach uzupełniających dla dorosłych, słuchacze zdobywają tytuł technika handlowca, technologii żywienia, technologii drewna, mechanika i technika rolnika. Szkoła policealna kształci w zawodzie technika informatyka.
Zasadnicza szkoła kształci uczniów - młodocianych pracowników, w zawodach: elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, fryzjer, rzeźnik - wędliniarz i piekarz.

W szkołach funkcjonują od roku szkolnego 2004 / 2005, w pełnym zakresie gabinety pedagogów szkolnych, zabezpieczając w ten sposób bieżącą pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla młodzieży szkolnej, ich rodziców lub opiekunów oraz wspomagają wychowawców i nauczycieli w pracy wychowawczej i opiekuńczej.
W celu poszerzenia tej pomocy, szczególnie w zakresie wyboru ścieżki zawodowej ucznia, od roku szkolnego 2005/2006 w zespołach prowadzących kształcenie zawodowe zostały utworzone stanowiska doradcy zawodowego.

W szkołach prowadzone są gabinety higieny szkolnej, których głównym zadaniem jest prowadzenie profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia wśród młodzieży.
Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych ma możliwość zamieszkania w internatach dysponującymi 60 i 130 miejscami, a także może korzystać z posiłków w stołówkach prowadzonych w tych internatach.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obejmuje swoim zasięgiem sześć gmin: Włoszczowa, Radków, Moskorzew, Secemin, Krasocin, Kluczewsko, a realizacja zadań dotyczy wszystkich szczebli kształcenia, czyli: dzieci w wieku od 0-3, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres pracy i niektórych zadań poradni obejmuje m. in. wydawanie opinii w sprawach:

 • osiągania gotowości szkolnej przez dzieci w wieku 6 lat, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym, wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,

 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum,

 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu w formie, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych np. zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych i wiele innych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wydaje również orzeczenia i opinie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.


Informacja o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2012/2013: kuratorium.kielce.pl 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster