POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewSTYPENDIA UNIJNE

                       


Lista wniosków o przyznanie stypendium


Uwaga studenci Powiatu Włoszczowskiego! Znana jest już lista wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Stypendia dla studentów Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009". Sprawdź, czy twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
ZAWIADOMIENIE


Starosta Włoszczowski zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2009r. (sobota) w godz. 9.00 - 14.00 w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (pok. 312, II piętro) dodatkowo będą przyjmowane wnioski od osób ubiegających się o świadczenia w ramach programu "Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009".

Włoszczowa, 23 kwietnia 2009 r.UWAGA!
w dniach 16-30 kwietnia 2009 r.

w Starostwie Powiatowym będą przyjmowane wnioski o stypendia dla studentów
z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009

ZAWIADOMIENIE


Starosta Włoszczowski zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2009 r. Powiat Włoszczowski złożył w konkursie nr 01/2.2/ZPORR/EFS/09 - ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - wniosek o dofinansowanie z EFS w ramach ZPORR (Działanie 2.2), projektu pn. "Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009".

W związku z tym, z uwagi na konieczność zakończenia realizacji tego projektu w terminie wyznaczonym przez ww. Instytucję Wdrażającą - zawiadamiam, co następuje:

  1. wnioski studentów o udzielenie stypendium przyznawanego w ramach projektu "Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009", będą przyjmowane w następującym terminie: 16-30 kwietnia 2009 r.;
  2. wnioski, o których mowa w pkt. 1, należy składać bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (dalej: EKT) - ul. Wiśniowa 10: II piętro - pok. 312;

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie jest czynne od poniedziałku do piątku - w godz. 7.30-15.30.

Jednocześnie przypominamy, że procedury i tryb udzielania przez Powiat Włoszczowski ww. stypendium szczegółowo określa regulamin dostępny na stronie internetowej ( www.powiat-wloszczowa.pl), gdzie w dziale "stypendia unijne" można pobrać "druk wniosku" (odrębnie dla drukarek pracujących w kolorze lub wersji czarno-białej), a także wymagane załączniki. Formularze wniosku są również dostępne w Wydziale EKT (ul. Wiśniowa 10 - II piętro: pok. 312) - nr tel. (41) 3944998.

Jednocześnie zwracamy się o osobiste składanie ww. wniosków przez ubiegających się o to stypendium studentów, co umożliwi niezwłoczne skorygowanie błędów, które mogą wystąpić podczas ich wypełniania.

UWAGA:

Złożenie poprawnie sporządzonego wniosku nie będzie równoznaczne z otrzymaniem stypendium (*)


(*) § 10 ust. 2 Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla studentów, przyznawanych w ramach projektu "Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009", zatwierdzonego uchwałą Nr 20/09 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 kwietnia 2009 r.: - stanowi, co następuje: "Wypłatę stypendiów uzależnia się od pozytywnego rozpatrzenia przez [...] (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) wniosku o finansowanie projektu ( Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009), którego dotyczy niniejszy regulamin, przygotowanego i złożonego przez [...] (Powiat Włoszczowski), a także podpisania umowy na jego realizację".

Włoszczowa, 15 kwietnia 2009 r.Stypendia
dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego
na rok akademicki 2008/2009Starosta Włoszczowski zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2009 r. Rada Powiatu Włoszczowskiego podjęła uchwałę Nr XXVI/135/09 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Włoszczowskiego do konkursu zamkniętego nr 01/2.2/ZPORR/EFS/09 i realizacji projektu "Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009". Następnie uchwałą Nr 20/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zatwierdzono regulamin, w którym szczegółowo określono zasady ich udzielania.

O przedmiotowe stypendium będą mogli ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w roku akademickim 2008/09 studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych - w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,
  • posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Włoszczowskiego,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - tzn. o dochodzie rodziny lub dochodzie osoby uczącej się oraz studenta samodzielnego finansowo w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych (Ustawa o świadczeniach rodzinnych), tj. dochód na jednego członka rodziny za rok 2007 nie przekracza kwoty 504 zł netto (583 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

W związku z tym, zwracamy się do studentów z Powiatu Włoszczowskiego o systematyczne odwiedzanie naszej oficjalnej strony internetowej (www.powiat-wloszczowa.pl). Po uzyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzenia, że przygotowany przez Powiat Włoszczowski projekt otrzyma dofinansowanie z EFS, Starosta Włoszczowski niezwłocznie zawiadomi na tej stronie o miejscu i terminie naboru wniosków od studentów ubiegających się o to stypendium, przy czym będzie on nie krótszy niż 14 dni.

Z uwagi na wyznaczony przez Instytucję Wdrażającą bardzo krótki okres realizacji projektu, który musi zostać zakończony i ostatecznie rozliczony w terminie do 31 maja 2009 r., studenci zainteresowani tym stypendium już teraz powinni rozpocząć kompletowanie wymaganych do wniosku dokumentów - np. poświadczających wysokość dochodu uzyskanego w 2007 r. przez członków rodziny, a także odpowiednie zaświadczenie wydane przez uczelnię.

Procedury i tryb udzielania przez Powiat Włoszczowski tego stypendium szczegółowo określa regulamin dostępny na naszej stronie internetowej (www.powiat-wloszczowa.pl), gdzie w zakładce "stypendia unijne" można pobrać "druk wniosku" - z dokładnym pouczeniem - w tym zestawienie potrzebnych dokumentów, a także inne wymagane do wniosku załączniki.

Informacje o przygotowanym przez Powiat Włoszczowski projekcie będzie można uzyskać również w Wydziale Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10 - II piętro: pok. 312) - tel. (41) 3944998.

Jednocześnie zawiadamia się, że w trosce o sprawne zrealizowanie tego projektu stypendialnego, będzie wymagane osobiste złożenie wniosku przez ubiegającego się o stypendium studenta.

UWAGA!
ZŁOŻENIE POPRAWNIE SPORZĄDZONEGO WNIOSKU
NIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM STYPENDIUM
DO POBRANIA:

ZałącznikiUwaga
studenci ubiegający się o stypendia unijne!


Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o dochodach osiągniętych w 2007 r. są załatwiane w Urzędzie Skarbowym we Włoszczowie, (ul. Wiśniowa 10), parter, pok. 12.

Jednocześnie informujemy, że w podaniu skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie ww. zaświadczenia należy zaznaczyć, że jest ono wymagane w związku z ubieganiem się o pomoc w ramach projektu pn. "Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszczowskiego na rok akademicki 2008/2009".
Poprzednie edycje


 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster